Navigace

Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Kitl s.r.o., IČO: 46712518, se sídlem U Kyselky 1862, 463 11 Liberec - Vratislavice nad Nisou (dále jen „Kitl“), chrání všechny osobní údaje poskytnuté zákazníky (jejich jména, příjmení, adresy, telefony, e-maily, cookie, přístupové údaje) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuálně platnou legislativou. Protože je pro nás bezpečnost vašich osobních údajů důležitá a chceme, abyste dál mohli bez omezení využívat všechny výhody našich výrobků, služeb a akčních nabídek, rádi bychom vás seznámili s některými novými pravidly a informacemi, které souvisí s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů, tedy nařízením GDPR, účinným od 25. května 2018 v celé Evropské unii včetně České republiky.

V tomto dokumentu jsme pro vás sepsali všechny informace o tom, jaké osobní údaje o našich zákaznících shromažďujeme pro potřeby poskytování služeb, zejména plnění objednávek a souvisejících služeb, jaké osobní údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte vy sami v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů práva. Veškeré podrobnosti naleznete na www.kitl.cz

 

A. Jaké osobní údaje společnost Kitl s.r.o. zpracovává?

A.1.1 Kitl s.r.o. zpracovává následující osobní údaje:

a) identifikační údaje zákazníka, tj. zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo v šifrované podobě;

b) kontaktní údaje zákazníka, tj. osobní údaje umožňující nám se s ním zkontaktovat, jako e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo;

c) nastavení zákazníka, tj. údaje uložené v jeho účtu, především adresy;

d) údaje o zákazníkových objednávkách, tj. údaje o zboží a službách, které si objednal, způsobu jejich doručení a platby včetně údajů o reklamacích;

e) údaje o zákazníkově chování na webu, tj. zboží a služby, které si zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky, a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení včetně lokalizačních a přístupových údajů;

 

B. Proč společnost Kitl s.r.o. osobní údaje zpracovává a co ji k tomu opravňuje?

Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy například pro vyřízení objednávek a jejich zaslání na doručovací adresu a dalších činností k zajištění funkčnosti služeb. Osobní údaje zpracováváme z bezpečnostních důvodů i zákonných důvodů. Uvádíme následující příklady:

Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi společností Kitl a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže společnost Kitl vyřídit Vaši objednávku.

Pro nabídku našich produktů zákazníků ve formě obchodních sdělení využíváme především e‑mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho udělení není podmínkou nákupu zboží ani užívání webových stránek v plném rozsahu. Souhlas Společnosti udělujete v průběhu registrace na webových stránkách, nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení, nebo v nastavení uživatelského účtu.

Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává společnost Kitl prostřednictvím cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Společnost statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde).

Zákazník může udělit společnosti Kitl souhlas se zasíláním informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy zákazníka.

Kitl nikdy neposkytuje Vaše data třetím stranám k účelům přímého marketingu, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas.

V přísně omezené míře poskytujeme potřebné osobní údaje našim poskytovatelům služeb, kteří jsou (kromě jiného) odpovědní za doručování Vámi objednaného zboží. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázání zachovat důvěrnost Vašich údajů ve stejné míře jako Kitl.

Zákazník je povinen uvádět vždy přesné osobní údaje. V případě jakýchkoli změn osobních údajů, včetně pominutí důvodu jejich zpracování, je zákazník povinen neprodleně informovat společnost Kitl. V případě, kdy zákazník uvádí osobní údaje třetích stran odpovídá za to, že tyto údaje jsou získány a předávány společnosti Kitl v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně případného získání souhlasu třetích stran.

Webové stránky nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 18let, údaje bezodkladně odstraníme z našich záznamů. Avšak Kitl může sbírat osobní údaje týkající se dětí, resp. od osob mladších 18 let, a to od rodičů nebo zákonného zástupce na základě jejich výslovného souhlasu.

Více o Všeobecných obchodních podmínkách (VOP).

 

C. Kdo osobní údaje zákazníků zpracovává a komu je společnost Kitl s.r.o. předává?

Všechny výše zmíněné osobní údaje zpracovává Kitl s.r.o. jako správce. To znamená, že Kitl s.r.o. stanovuje výše vymezené účely, pro které zákazníkovy osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky jejich zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů společnosti Kitl s.r.o. a pro účely, které jsou popsány v části B, viz výše. Takovými zpracovateli jsou:

a) poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;

b) provozovatelé marketingových nástrojů, kteří pomáhají Kitl s.r.o. s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro její zákazníky;

c) poskytovatelé služeb zpracovávajících zásilky, včetně a zejména jejich doručovatelů;

d) poskytovatelé služeb, které jsou nezbytně nutné pro provedení objednávek.

 

D. Z jakých zdrojů společnost Kitl s.r.o. osobní údaje získává?

Společnost Kitl s.r.o. zpravidla zpracovává osobní údaje, které jí poskytnou zákazníci přímo v rámci objednávání služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s ní například elektronickou poštou či v zákaznickém centru. Tyto osobní údaje Kitl získává přímo od zákazníků na základě jejich chování na webových stránkách Kitl.cz.

 

E. Bezpečnost informací

Ke všem informací, které společnost Kitl s.r.o. shromáždila, uložila a zabezpečila ve svých systémech, mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci nebo pracovníci. Při práci s osobními údaji Kitl s.r.o. dodržuje všechna nařízení, která stanovuje zákon a právní předpisy České republiky a Evropské unie. Své systémy udržuje pod stálým dohledem a pro zajištění důvěrnosti osobních údajů uživatelů průběžně uvádí do praxe nejnovější poznatky z oblasti bezpečnosti a přijímá opatření pro omezení rizik spojených s neoprávněným přístupem či ztrátou, poškozením nebo smazáním osobních údajů uživatelů.

 

F. Jaká práva má zákazník při zpracování osobních údajů?

a) právo na přístup, v jehož rámci má zákazník právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo danou společnost zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm společnost Kitl s.r.o. zpracovává, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje společnost zpracovávat bude, má zákazník právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může zákazník společnost požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.

b) právo na přenos údajů – v případě osobních údajů, které Kitl zpracovává automatizovaně má zákazník právo získat poskytnuté osobní údaje od Kitl a to v běžně používaném formátu, a nebo má právo požadovat jejich předání jinému správci.

c) právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má zákazník právo na to, aby je společnost bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila, a to po patřičném ověření zákazníkovy totožnosti.

d) právo na výmaz, v jehož rámci má zákazník v některých případech právo, aby společnost bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje vymazala. Jedná se o následující případy:

  • společnost už zákazníkovy osobní údaje nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovávala
  • zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a společnost zároveň nemá jiný důvod, pro který by tyto údaje potřebovala nadále zpracovávat
  • zákazník využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které společnost zpracovává na základě jejích oprávněných zájmů, a společnost shledá, že už žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá
  • zákazník se domnívá, že společností prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti nebo určení, výkonu nebo obhajobu jejích právních nároků.

e) právo na omezení zpracování, které může mimo práva na výmaz zákazník využít a v rámci něhož může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a aby tyto údaje nebyly nadále předmětem žádných dalších operací zpracování, a to nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu.

f) právo vznést námitku proti zpracování, v jehož rámci může zákazník vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Co se týče marketingových aktivit, přestane společnost zákazníkovy osobní údaje zpracovávat bez dalšího upozornění; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

g) právo podat stížnost, které zákazníkovi umožňuje podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může zákazník uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává společnost neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti společností prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů - webová stránka www.uoou.cz.

 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás: tel.: +420 483 000 483, e-mail: kitl@kitl.cz, Kitl s.r.o., U Kyselky 1862, 463 11 Liberec - Vratislavice nad Nisou.